• 📌 Oznam pre stravníkov 🍳 🌶🧀 🍞 🌽

     • Oznamujeme stravníkom, že v priebehu augusta 2022 budú vrátené preplatky na účty uvedené v prihláškach na stravovanie.

       

      ⬇️ ❗️❗️❗️ ⬇️

      V školskom roku 2022/2023 bude poplatok za stravu :

      Špeciálna materská škola: 34,80 €

      Žiaci 1. stupňa: 26,20

      Žiaci 2. stupňa: 28,00 €

      Žiaci PRŠ: 36,20 €

       

      🔴 Úhrady sa vykonávajú len bankovým prevodom na číslo účtu:

      SK40 8180 0000 0070 0058 8301

      Zákonní zástupcovia žiaka sa zaväzujú, že v prípade potreby včas odhlásia dieťa z odberu stravy (Zákon č. 245/2008), telefonicky u triedneho učiteľa alebo u ekonómky školy 042/4632815.

       

      🟢 Odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa/žiaka na stravu je možné deň vopred do ukončenia výdaja stravy, t .j. do 13,00 hod. Počas choroby dieťaťa sa strava neposkytuje.

      Úhrada stravy musí byť uskutočnená vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

       

      🔵 V mesiaci august sa platí strava na mesiac september 2022 – do 25.08.2022

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje