•                                        

     

    Z projektu zamestnancov Nadácie Volkswagen Slovakia získalo naše občianske združenie SRRZ-RZ pri Spojenej škole, Športovcov 1461/17, Púchov grant vo výške 2496 € na realizáciu projektu „Pohladenie na duši – snoezelen miestnosť“. Pomocou projektu sme vytvorili multisenzorickú miestnosť Snoezelen určenú na terapeutické a relaxačné využitie. Snoezelen ponúka množstvo aktivít, ktoré stimulujú rôzne zmysly dieťaťa, zlepšujú vnímanie, rozvíjajú komunikačné, motorické a sociálne schopnosti, myslenie a pamäť. Snoezelen miestnosť je určená pre deti a žiakov s vývinovými poruchami, s mentálnym, s telesným alebo viacnásobným postihnutím a s poruchou autistického spektra. Pobyt v tejto miestnosti prináša deťom a žiakom celkové uspokojenie, uvoľnenie a sústredenie sa na svetelné, hmatové a auditívne podnety. Prispieva k redukcii stresu a stereotypného správania, zvyšuje motiváciu, znižuje agresívne prejavy prípadne sebapoškodzovanie žiakov. Vďaka Snoezelen miestnosti môžeme u detí s viacnásobným postihnutím aplikovať aj prvky bazálnej stimulácie.

    Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za finančnú podporu nášho projektu a za to, že sme mohli zriadiť multisenzorickú miestnosť Snoezelen. Ďakujeme.

     

    Video_-_Snoezelen.mp4

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje