• V rámci programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ je naša škola zapojená do projektu PODAJ MI RUKU.

    V súlade s programom projektu sa uskutočnilo v dňoch 24.-26.5.2022 stretnutie v partnerskej škole – Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezké diakonie v Českej republike.

    Navštívili sme školu v Českom Tešíne a v Karvinej.

    V prvom dni sme sa zoznámili so štruktúrou školy a vzdelávacími aktivitami v strednej škole a po obede sme absolvovali prehliadku školy v elokovanom pracovisku – materská a základná škola v Českom Tešíne.

    Súčasťou programu bolo aj poznávanie mesta Český Tešín a historickej časti Cieszyna.

    V druhom dni sme sa zúčastnili prehliadky školy v Karvinej. Zoznámili sme sa so štruktúrou vzdelávania a s poskytovanými podpornými opatreniami. Pani učiteľky si pre nás pripravili zážitkovú vyučovaciu hodinu a workshop Snoozelene – využitie snoozelenových pomôcok. V popoludní sme poznávali región a kultúru mesta Karviná.

    Posledný deň sme sa aktívne zúčastnili ranného kruhu a muzikoterapie. Projektové stretnutie sme ukončili vyhodnotením stretnutia a navrhli sme možnosti ďalšej spolupráce.

                        

     

    V rámci program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ sa naša škola zapojila do projektu s názvom PODAJ MI RUKU. Partnerskou školou je Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie z Českej republiky.

    Cieľom projektu je vzájomná výmena skúseností pedagógov pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením – s mentálnym postihnutím a s autizmom, oboznámenie pedagógov z partnerskej školy s používanými pomôckami na vyučovaní a s inovatívnymi technikami a metódami. V prvom projektovom stretnutí v dňoch 6.-8.4.2022  nás v projektovej aktivite s názvom „My vás naučíme“ navštívilo 6  kolegýň z Čiech.

    Po vzájomnom zoznámení sme účastníčky partnerskej školy oboznámili formou prezentácie so systémom vzdelávania v našej škole a s aktivitami školy, pokračovali sme prehliadkou priestorov a areálu školy. Súčasťou programu bolo aj poznávanie mesta Púchov, jeho okolia, oboznámenie s históriou mesta a históriou Špeciálnej školy v Púchove, navštívili sme centrum voľného času, kde nás p. riaditeľka sprevádzala v izbe ľudových tradícií púchovského regiónu a pozreli sme si výstavu v Divadle Púchov – tvorba študentov stredných škôl. Program prvého dňa sme ukončili diskusiou o problematike vzdelávania žiakov v špeciálnych školách.

    Cieľom druhého dňa bola prezentácia  o systéme vzdelávania žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím, ukážka pomôcok a učebných materiálov používaných v našej škole, používanie  Teach programu vo vzdelávaní žiakov s autizmom, využívanie inovatívnych metód v procese vzdelávania – prvky aplikovanej behaviorálnej analýzy a bazálnej stimulácie, workshop pomôcok a učebných materiálov používaných pri technike splývavého čítania SFUMATO, ukážka práce so žiakmi. Účastníkom partnerskej školy sme pripravili box s učebnými pomôckami, ktoré budú môcť využívať vo svojej práci. Po následnej diskusii a výmene pedagogických skúseností sme pokračovali v programe v poznávaní kultúry a histórie regiónu návštevou Trenčianskeho hradu a historickej časti mesta Trenčín.

    Program posledného dňa bol zameraný na kreatívne aktivity s keramikou, ktoré využívame pri práci so žiakmi, pracovná výchova a jej vplyv na rozvoj osobnosti žiaka s PAS, ukážka práce so žiakmi, workshop zameraný na získanie praktických zručností pri práci s hlinou, zhotovenie výrobku a glazúrovanie. Nakoniec sme v spoločnej diskusii navrhli  možnosti ďalšej spolupráce s partnerskou školou.

    Projektové stretnutie bolo veľmi príjemné, vzájomne obohacujúce a do budúcnosti sme získali partnerov pre ďalšiu spoluprácu.

     

       

     

    Informácia o začatí realizácie projektu

    Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov  začala od novembra 2020 realizovať projekt z programu Erasmus+ Školské výmenné partnerstvá s názvom PODAJ MI RUKU.  Partnerom v projekte je  Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie z Českého Těšína.

    Cieľom projektu je spolupracovať na zvyšovaní kvality vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením – s mentálnym postihnutím, vzájomná výmena skúseností pedagógov na medzinárodnej úrovni, podpora učiteľov pri tvorbe a realizácii inovatívnych postupov učenia, používanie nových metód na vyučovaní a pokračovať v spolupráci s partnermi aj po skončení projektu.


    MAREC – PREDSTAVENIE ŠKOLY

    Nakoľko sa situácia s COVID-19 nezlepšuje, predstavujeme Vám našu školu. Výtvarné práce žiakov ŠZŠ a Pr


    FEBRUÁR

    Sfumato je možné aplikovať aj na hodinách VV a PV, nie len na hodine SJL.


    JANUÁR – VÝROBA POMÔCOK

    Na spoločnom stretnutí predstavíme našim partnerom metódu SFUMATO, ktorú používame na nácvik prvopočiatočného čítania v našej škole od roku 2012. V tomto mesiaci sme sa venovali výrobe a obnove pomôcok určených pre SFUMATO.


    DECEMBER 2020 – PREDSTAVENIE LOGA

    Predstavujeme Vám logo nášho spoločného projektu – Podaj mi ruku.


    NOVEMBER 2020 – SPOLOČNÉ STRETNUTIE

    Dňa  26. 11. 2020 (štvrtok) sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie partnerov projektu – Podaj mi ruku, ktoré sa realizovalo v online priestore.

    Program stretnutia:

    – predstavenie sa účastníkov projektu, 

    – stručné informácie o projekte a jeho cieľoch, 

    – možnosti vzájomnej komunikácie cez portál eTwininng, 

    – diskusia bola venovaná – návrh loga projektu, aktualizácia harmonogramu  projektu, spôsoby prezentovania projektu v tlači, komunikácia o vytvorení výsledného učebného materiálu a o prezentovaní a šírení výsledkov projektu,…

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov
   • infospecial@spojenaskolapuchov.sk
   • +421424632815
   • Športovcov 1461/17 020 01 Púchov Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje