• Všeobecná charakteristika školy

    Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov, s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola, Športovcov 1461/17,  Púchov a Praktická škola, Športovcov 1461/17, Púchov, Špeciálna materská škola, Športovcov 1461/17, Púchov uskutočňuje výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutých detí a žiakov v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie. Veľký dôraz kladie na výchovu a vzdelávanie v duchu humanizmu, v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.


    Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov má 3 organizačné zložky:

    Špeciálna základná škola Púchov

    Praktická škola Púchov

    Špeciálna materská škola

    Súčasťou školy je elokované pracovisko v DSS Nosice.

    Po vyučovaní deti navštevujú  školský klub detí.

    Škola má vlastnú telocvičňu,  dielňu a kuchynku.

    Žiaci využívajú počítačovú učebňu a v piatich triedach je interaktívna tabuľa.

    Škola má rozľahlý areál s detským ihriskom a altánkom.

    Žiaci si rozvíjajú praktické zručnosti pri práci na  pozemku pre pestovateľské práce  a v skleníku.

    Školu navštevujú žiaci mesta Púchov a zo spádovej oblasti: Beluša, Streženice, Horenická Hôrka, Lednické Rovne, Horovce, Kvášov, Zubák, Lednica, Dolná Breznica, Horná Breznica, Nimnica, Lúky pod Makytou, Dolná Mariková, Nosice, Udiča. Z hľadiska spádovej oblasti žiakov má škola veľa dochádzajúcich žiakov, čomu  prispôsobuje  organizáciu vyučovania.


    Zameranie a dlhodobé ciele školy

    Našim najdôležitejším cieľom je pripraviť handicapované dieťa pre život, adaptáciu s prostredím a zaradenie do  procesu na trhu práce. Chceme  pomôcť rodičom týchto detí pochopiť základnú podstatu handicapovaného dieťaťa, prijať ho také, aké je a pomôcť mu prekonávať bariéry v živote.

    Cieľom edukácie žiakov je osvojenie si základných sebaobslužných zručností a rozvíjanie komunikačnej schopnosti, osvojenie si pracovných zručností potrebných na prípravu na povolanie, začlenenie sa do spoločnosti a celkové skvalitnenie života. Edukačný proces si vyžaduje individuálny prístup k žiakom, veľkú mieru názorných a konkrétnych modelových situácií.

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje