• Organizačná zložka Spojenej školy – Špeciálna materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie:

    • deťom s mentálnym postihnutím,
    • deťom so sluchovým postihnutím,
    • deťom so zrakovým postihnutím,
    • deťom s telesným postihnutím,
    • deťom s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami,
    • deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou,
    • deťom s viacnásobným postihnutím,
    • chorým a zdravotne oslabeným deťom,
    • hluchoslepým deťom,
    • deťom s poruchami správania.

     

    Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v špeciálnej materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti. Všeobecným cieľom v špeciálnej materskej škole je zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými, uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na školské prostredie či podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu. Ďalej podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa, umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania, uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí a zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní.

     

    STUPEŇ VZDELANIA

    Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

    PRIJÍMACIE KONANIE

     

    Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.

    Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

    • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
    • dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
    • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

    Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

    • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

     

    K prijatiu dieťaťa do špeciálnej materskej školy treba predložiť:

    – písomnú žiadosť o prijatie od zákonného zástupcu,

    – potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára,

    – vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

     

    ORGANIZAČNÉ PODMIENKY V ŠMŠ

    Organizačné usporiadanie denných činností v špeciálnej materskej škole pozostáva z hier a hrových činností, z pohybových a relaxačných cvičení, pobytu vonku, odpočinku, činností zabezpečujúcich životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie), individuálnej logopedickej intervencie.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje