• Charakteristika pedagogického zboru

    V školskom roku 2023/2024 v škole pracuje štyridsaťjeden pedagogických zamestnancov. Osem učiteliek učí v špeciálnej materskej škole, trinásť učiteliek v špeciálnej základnej škole, z toho päť učiteliek v triedach pre žiakov s poruchou autistického spektra. Na škole je desať asistentiek učiteľa, ktoré majú predpísané vzdelanie, šesť vychovávateliek a jeden pomocný vychovávateľ. V praktickej škole učia dvaja učitelia.

    Výchovná poradkyňa spolupracuje s rodičmi, CPPPaP, SCŠPP a úradom práce, soc. vecí a rodiny v Púchove, tiež s políciou.

    V škole pracujú koordinátori drogovej prevencie, výchovného poradenstva, globálnej a environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ľudských práv,  bezpečnosti a prevencie, zdravého životného štýlu, rozvoja čitateľskej gramotnosti a finančnej gramotnosti.

    Edukačný proces skvalitňujeme pravidelnými zasadnutiami predmetových komisii a metodických združení pre všetky druhy variantov.


    Mgr. Viera Turzová riaditeľka školy
    Mgr. Ingrid Kolodzejová zástupkyňa riaditeľky školy
    Mgr. Mária Mušáková zástupkyňa riaditeľky školy
    Mgr. Ivana Bajzová vychovávateľka
    Mgr. Alena Beňová učiteľka
    PaedDr. Eva Bieliková učiteľka
    Mgr. Lucia Bučková učiteľka
    Mgr. Paulína Cabadajová-Melušová vychovávateľka
    Mgr. Marcela Divinská vychovávateľka
    Mgr. Daniel Divinský učiteľ
    Renáta Ďurišová vychovávateľka
    Bc. Lenka Faciníková asistentka
    Mgr. Jana Falzari učiteľka
    Mgr. Mária Faturová učiteľka
    Bc. Daniela Gášková            asistentka
    Martina Hajšmanová učiteľka
    Matúš Hlavoň pomocný vychovávateľ
    Mgr. Michaela Hlavoňová učiteľka
    Mgr. Gabriela Hochlová učiteľka
    Ing. Elena Kadlecová asistentka
    Bc. Zuzana Mlyniská asistentka
    PaedDr. Jana Koštialiková výchovná poradkyňa
    Mgr. Adela Kováčová Změlíková učiteľka
    Daniela Kračuníková asistentka
    Mgr. Ivana Lašová asistentka
    Soňa Loduhová učiteľka
    Bc. Silvia Loduhová učiteľka
    Mgr. Monika Masláková učiteľka
    Mgr. Katarína Kováčiková vychovávateľka
    Bc. Mária Medňanská asistentka
    Mgr. Jana Melišíková učiteľka
    Mgr. Monika Muráňová učiteľka
    Alžbeta Murínová učiteľka
    Lenka Murtin vychovávateľka
    Iveta Nižníková učiteľka
    Mgr. Pavol Orgoník učiteľ
    Alena Peniaková asistentka
    Mgr. Iveta Pleváková učiteľka
    Viktoria Piatina asistentka
    Bc. Eva Tareková asistentka
    Mgr. Sláva Valášková učiteľka
    Miriama Zboranová

    učiteľka

       
    NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI  
    Marta Divinská vedúca ekonomického úseku
    Alena Kostková                     ekonómka
    Ľubica Ondrášková ekonómka
    Renáta Kočincová upratovačka
    Milada Fujeríková upratovačka
    Vladimír Jáňa školník
    Jana Lomňančíková upratovačka

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje