• Charakteristika pedagogického zboru

    V školskom roku 2021/2022 v škole pracuje tridsaťšesť pedagogických zamestnancov. Štyri učiteľky učia v špeciálnej materskej škole, trinásť učiteliek a jeden učiteľ v špeciálnej základnej škole, z toho štyri učiteľky v triedach pre žiakov s poruchou autistického spektra. Na škole je sedem asistentiek učiteľa, ktoré majú predpísané vzdelanie a šesť vychovávateliek. V praktickej škole učia dve učiteľky a jeden učiteľ.
    Výchovná poradkyňa spolupracuje s rodičmi, CPPPaP, SCŠPP a Úradom práce, soc. vecí a rodiny v Púchove, tiež s políciou.
    V škole pracujú koordinátori drogovej prevencie, výchovného poradenstva, globálnej a environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ľudských práv,  bezpečnosti a prevencie, zdravého životného štýlu, rozvoja čitateľskej gramotnosti a finančnej gramotnosti.
    Edukačný proces skvalitňujeme pravidelnými zasadnutiami predmetových komisii a metodických združení pre všetky druhy variantov.


    Mgr. Viera Turzová riaditeľka školy
    Mgr. Ingrid Kolodzejová zástupkyňa riaditeľky školy
    Mgr. Mária Mušáková zástupkyňa riaditeľky školy
    Mgr. Ivana Bajzová vychovávateľka
    Mgr. Alena Beňová učiteľka
    PaedDr. Eva Bieliková učiteľka
    Mgr. Lucia Bučková učiteľka
    Mgr. Marcela Divinská vychovávateľka
    Bc. Eva Tareková asistentka učiteľa
    Mgr. Daniel Divinský učiteľ
    Renáta Ďurišová vychovávateľka
    Bc. Lenka Faciníková asistentka učiteľa
    Mgr. Jana Falzari učiteľka
    Mgr. Mária Faturová učiteľka
    Mgr. Mária Gajdošová               vychovávateľka
    Mgr. Michaela Hlavoňová učiteľka
    Mgr. Gabriela Hochlová učiteľka
    Ing. Emília Klimeková asistentka učiteľa
    PaedDr. Jana Koštialiková výchovná poradkyňa
    Mgr. Adela Kováčová Změlíková učiteľka
    Mgr. Lýdia Kušnieriková učiteľka
    Mgr. Ivana Lašová asistentka učiteľa
    Soňa Loduhová vychovávateľka
    Bc. Nina Marečková učiteľka
    Mgr. Monika Masláková učiteľka
    Bc. Mária Medňanská asistentka učiteľa
    Mgr. Jana Melišíková učiteľka
    Mgr. Paulína Melušová asistentka učiteľa
    Bc. Zuzana Mlyniská asistentka učiteľa
    Mgr. Monika Muráňová učiteľka
    Lenka Murtin vychovávateľka
    Mgr. Pavol Orgoník učiteľ
    Mgr. Iveta Pleváková učiteľka
    Mgr. Dana Saksová učiteľka
    Ľubomíra Strnadová učiteľka
    Mgr. Sláva Valášková učiteľka
    Bc. Daniela Gašková asistentka učiteľa
       
       
    NEPEDAGOGICKÝ ZAMESTNANCI  
    Marta Divinská vedúca ekonomického úseku
    Alena Kostková ekonómka
    Renáta Kočincová upratovačka
    Milada Fujeríková upratovačka
    Vladimír Jáňa školník
    Ľubica Galovičová upratovačka

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov
   • infospecial@spojenaskolapuchov.sk
   • +421424632815
   • Športovcov 1461/17 020 01 Púchov Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje