• Všeobecná charakteristika a zameranie školy

    Praktická škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu pre praktickú školu a poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností.

    Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

    Škola má žiakom poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku. Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby.

    Profil absolventa

    Praktická škola je jedna z možností riešenia ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore pod dohľadom zodpovednej osoby.

    Vo vzdelávacom programe pre praktickú školu je obsah vzdelávacích oblastí rozčlenený do vybraných učebných predmetov. Obsah vzdelávania v praktickej škole tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov. Medzi všeobecnovzdelávacie predmety je zaradený slovenský jazyk a literatúra, matematika, výchova k mravnosti a k občianstvu, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova a etická alebo náboženská výchova.

    Odborno-praktické predmety rodinná výchova, zdravotná výchova, ručné práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti sú zamerané ako príprava na rodinný život.

    Žiak si vyberá z voliteľných profilujúcich predmetov: pomocné práce v kuchyni, tkanie na tkáčskom stave, pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní, pomocné práce v administratíve, pestovateľské práce, výroba keramiky.

    Vzdelávacie oblasti

    Obsah vzdelávania v praktickej škole tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov. Medzi všeobecnovzdelávacie premety je zaradený slovenský jazyk a literatúra, matematika, výchova k mravnosti a občianstvu, výtvarná výchova, hudobná výchova a telesná výchova.

    Odborno-praktické predmety: rodinná výchova, zdravotná výchova, ručné práce a šitie, príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti sú zamerané ako príprava na rodinný život.

    Vzhľadom na to, že do praktickej školy boli prijatí absolventi špeciálnej základnej školy vzdelávaní podľa B a C variantu, ktorí nemajú predpoklady pracovať v chránenom pracovisku, zaviedli sme voliteľný profilujúci predmet „Pomocné práce v kuchyni“, v kombinácií s predmetom „Tkanie na tkáčskom stave“ alebo „Pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní“.

    Učebné obsahy sú samostatne vypracované a tvoria súčasť pedagogickej dokumentácie.

    Do praktickej školy prijímame žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu, základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti, a ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

    Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby.

    V praktickej škole je možné vzdelávať aj žiakov s autizmom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami.

    Stupeň vzdelania

    Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list ale vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore pod dohľadom zodpovednej osoby. Žiaci dosiahnu nižšie stredné vzdelanie, ktoré je súčasťou základného vzdelania (ISCED2C).

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje