•  

     


    ODHLASOVANIE STRAVY: tel číslo: 042/4631030.

     

    Poplatok za stravovanie je 20,- eur, na číslo účtu: SK40 8180 0000 0070 0058 8301. Do poznámky uveďte meno žiaka.

     

    Zákonní zástupcovia žiaka sa zaväzujú, že v prípade potreby včas odhlásia dieťa z odberu stravy (Zákon č. 245/2008), telefonicky u triedneho učiteľa alebo u ekonómky školy 042/46 31 030.

    Odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa/žiaka na stravu je možné najneskôr deň vopred  do 13,00 hod.  Počas choroby dieťaťa sa strava  neposkytuje.

    Úhrada stravy musí byť uskutočnená vopred,  najneskôr do 20.  dňa v mesiaci.

    Vyúčtovanie stravy za školský rok 2023/2024 - preplatky, budú posielané na bankové účty rodičom po ukoknčení školského roka 2023/2024, to je v mesiaci júl.

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje