• "Nič sa nemusí, všetko je dovolené."

    Snoezelen je multisenzorickú miestnosť určenú na terapeutické a relaxačné využitie. Snoezelen ponúka množstvo aktivít, ktoré stimulujú rôzne zmysly dieťaťa, zlepšuje vnímanie, rozvíjaja komunikačné, motorické a sociálne schopnosti, myslenie a pamäť.

    Snoezelen miestnosť je určená pre detí a žiakov s vývinovými poruchami, s mentálnym, s telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra. Pobyt v tejto miestni prináša deťom a žiakom celkové uspokojenie, uvoľnenie a sústredenie sa na svetelné, hmatové a auditívne podnety. Vďaka Snoezelen miestnosti môžu žiaci s viacnásobným postihnutím aplikovať aj prvky bazálnej stimulácie. V miestnosti sa realizujú aj aktívne časti vyučovacej hodiny, kde si žiaci, ktorým to nie je umožnené môžu prežiť Cestu do lesa, Cestu do Paríža, Let do vesmíru, Dovolenku pri mori, Lyžovanie a iné.

     

    Vybavenie a doplnenie potrebných pomôcok do miestnosti Snoezelen je súčasťou školského zariadenia. Hlavným cieľom je skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu vytvorením terapeutickej miestnosti Snoezelen. Využívanie tejto miestnosti umožňuje relaxáciu a zároveň stimuláciu všetkých zmyslov žiaka. Účinok pobytu v miestnosti vplýva na viaceré oblasti vývinu - vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu alebo motoriku. Prispieva k redukcii stresu a stereotypného správania, zvyšuje motiváciu, znižuje agresívne prejavy prípadne sebapoškodzovanie žiakov.

     

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje