• Človeče, nehnevaj sa

     • Človeče, nehnevaj sa - takto dnes súťažili naši žiaci v ŠKD. Vo vzduchu bolo cítiť napätie, radosť a zdravú súťaživosť medzi žiakmi. Medzičasom skladali aj puzzle. Všetci boli odmenení sladkou odmenou a každí bol víťazom za svoju snahu.

     • POZOR ZMENA PLATBY za stravovanie od 1. 2. 2023 !!!

     • ⬇️❗️❗️❗️⬇️

      Zmena poplatku za stravu od 1. 2. 2023 bude:

      Špeciálna materská škola: 43,00 € (navýšenie poplatku za desiatu - 0,54 €, obed – 1,20 €, olovrant – 0,41 €)

      Žiaci 1. stupňa: 34,00 €, t.j. (1,7€ x 20)

      Žiaci 2. stupňa: 38,00 €, t.j. (1,9€ x 20)

      Žiaci PRŠ: 42,00 €, t.j. (2,10€ x 20)

       

      🔴Úhrady sa vykonávajú len bankovým prevodom na číslo účtu:

      SK40 8180 0000 0070 0058 8301

      Zákonní zástupcovia žiaka sa zaväzujú, že v prípade potreby včas odhlásia dieťa z odberu stravy (Zákon č. 245/2008), telefonicky u triedneho učiteľa alebo u ekonómky školy 042/4632815.

       

      🟢Odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa/žiaka na stravu je možné deň vopred do ukončenia výdaja stravy, t .j. do 13,00 hod. Počas choroby dieťaťa sa strava neposkytuje.

      Úhrada stravy musí byť uskutočnená vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje