• Organizačná zložka Spojenej školy – Špeciálna základná škola poskytuje výchovu a vzdelávanie:
   – žiakom s ľahkým, stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia,
   – žiakom s autizmom a inými pervazívnymi poruchami,
   – žiakom v prípravnom ročníku, ktorí nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy.

   Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, ku kompenzácii svojich obmedzení, aby dosiahli čo najvyšší možný stupeň socializácie.

   Cieľom primárneho vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov stredného stupňa je rozvíjať vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre osobný život, s dosiahnutím čo najvyššej miery socializácie a zamerať sa na pripravenosť v praktickom živote s možnosťou prirodzenej inklúzie.

   Cieľom primárneho vzdelávania žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia – variant C je pripraviť žiaka na fungovanie v bežnom živote, osvojiť si základné zručnosti a vedomosti, ktoré sú nevyhnutné pre život. Výchova a vzdelávanie ťažko mentálne postihnutých je zameraná najmä na to, aby bolo dieťa v bežnom živote čo najviac samostatné pri vykonávaní základných činností.

   Stupeň vzdelania

   Absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením získava žiak primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou (ISCED 1).

   Prijímacie konanie

   Žiaci sú do Špeciálnej základnej školy v Púchove prijímaní podľa § 5 ods. 3 pís. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a a v súlade s § 31 ods.1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) v znení neskorších predpisov a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

   K prijatiu žiaka do špeciálnej základnej školy treba predložiť:
   – žiadosť o prijatie od zákonného zástupcu,
   – psychologické vyšetrenie z CPPPaP zo stanovením mentálnej úrovne žiaka,
   – potvrdenie od všeobecného lekára.
   K prijatiu žiaka do prípravného ročníka treba predložiť:
   – žiadosť o prijatie od zákonného zástupcu,
   – odporúčanie od psychológa k zaškoleniu dieťaťa v prípravnom ročníku,
   – potvrdenie od všeobecného lekára.
   Po predložení potrebných dokladov vydá riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí žiaka do školy.


   V Špeciálnej základnej škole sa vzdelávajú

   1. žiaci s mentálnym postihnutím v troch variantoch:

          A variant – žiaci s ľahkým stupňom MP (prípravný -9. ročník)

          B variant – žiaci so stredným stupňom MP (prípravný – 10. ročník)

          C variant – žiaci s ťažkým stupňom MP (prípravný – 10. ročník)

   2. žiaci s viacnásobným postihnutím (mentálne postihnutie v kombinácii s telesným postihnutím)

    3. žiaci s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím

   V škole podľa možnosti otvárame aj prípravný ročník pre žiakov, ktorí je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy. Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia školskej dochádzky.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje