• ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

   • Organizačná zložka Spojenej školy – Špeciálna základná škola poskytuje výchovu a vzdelávanie:
    – žiakom s ľahkým, stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia,
    – žiakom s autizmom a inými pervazívnymi poruchami,
    – žiakom v prípravnom ročníku, ktorí nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy.

    Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, ku kompenzácii svojich obmedzení, aby dosiahli čo najvyšší možný stupeň socializácie.

    Cieľom primárneho vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov stredného stupňa je rozvíjať vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre osobný život, s dosiahnutím čo najvyššej miery socializácie a zamerať sa na pripravenosť v praktickom živote s možnosťou prirodzenej inklúzie.

    Cieľom primárneho vzdelávania žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia – variant C je pripraviť žiaka na fungovanie v bežnom živote, osvojiť si základné zručnosti a vedomosti, ktoré sú nevyhnutné pre život. Výchova a vzdelávanie ťažko mentálne postihnutých je zameraná najmä na to, aby bolo dieťa v bežnom živote čo najviac samostatné pri vykonávaní základných činností.

    Stupeň vzdelania

    Absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením získava žiak primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou (ISCED 1).

    Prijímacie konanie

    Žiaci sú do Špeciálnej základnej školy v Púchove prijímaní podľa § 5 ods. 3 pís. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a a v súlade s § 31 ods.1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) v znení neskorších predpisov a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

    K prijatiu žiaka do špeciálnej základnej školy (do prípravného a  do 1. - 10. ročníka) treba predložiť:

    1. žiadosť o prijatie do školy od zákonného zástupcu s potvrdením od lekára (tlačivo dostupné na stránke našej školy alebo priamo v škole),
    2. správu zo psychologického  vyšetrenia so stanovením mentálnej úrovne žiaka z poradenského zariadenia,
    3. správu zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia z poradenského zariadenia.

    Po predložení potrebných dokladov vydá riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí žiaka do školy.


    V Špeciálnej základnej škole sa vzdelávajú

    1. žiaci s mentálnym postihnutím v troch variantoch:

           A variant – žiaci s ľahkým stupňom MP (prípravný -9. ročník)

           B variant – žiaci so stredným stupňom MP (prípravný – 10. ročník)

           C variant – žiaci s ťažkým stupňom MP (prípravný – 10. ročník)

    2. žiaci s viacnásobným postihnutím (mentálne postihnutie v kombinácii s telesným postihnutím)

     3. žiaci s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím

    V škole podľa možnosti otvárame aj prípravný ročník pre žiakov, ktorí je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy. Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia školskej dochádzky.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje