• Prípravný ročník je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy. Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia školskej dochádzky. Deti sa v rámci vyučovania pripravujú na zvládnutie učiva 1. ročníka základnej školy alebo špeciálnej základnej školy. Vyučovanie sa zameriava na rozvíjanie grafomotorických zručností, komunikačných schopností, matematických predstáv, výtvarnú, telesnú a športovú a hudobnú výchovu. 

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje