• V našom Školskom klube detí,

    verte nám, čas rýchlo letí.

    Na jar, v lete a či v zime,

    my sa vôbec nenudíme.

    Hry, úlohy, súťaže,

    každý niečo dokáže!

    Štruktúra ŠKD

    Školský klub detí je školským zariadením pre výchovu detí v čase mimo vyučovania. Vytvára podmienky pre pozitívne využívanie voľného času, rozvíjanie záujmov, smeruje k zdravému telesnému, duševnému vývinu a k ochrane detí pred negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia.

    Práca ŠKD sa riadi výchovno-vzdelávacím plánom, ktorý pozostáva z oblastí:
    – esteticko-výchovná,
    – telovýchovná, zdravotná a športová,
    – spoločensko-vedná,
    – pracovno-technická,
    – prírodovedno-environmentálna,
    – vzdelávacia.

    Na svoju činnosť využíva triedy, v ktorých sa realizuje činnosť jednotlivých oddelení, počítačové učebne, telocvičňu, školské ihrisko.

    ŠKD začal svoju činnosť 1.9.2021. V školskom roku 2021/2022 sa do ŠKD  zapísalo detí  34. Z toho:

    • 1. stupeň: 16
    • 2. stupeň: 7
    • Žiaci s PAS: 11

    Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú po vyučovaní  štyri vychovávateľky podľa rozvrhu. Pred vyučovaním v čase 6:00 – 7:00 sa denne striedajú vyučujúci, ktorí majú rannú družinu zahrnutú v úväzku.

    1. skupina žiakov s PAS – Mgr. Ivana Bajzová
    2. skupina žiakov s PAS – Mgr. Mária Gajdošová
    3. skupina žiakov s PAS – Soňa Loduhová

     

    1. skupina – Renáta Ďurišová
    2. skupina – Lenka Murtin
    3. skupina – Mgr. Marcela Divinská

    Školský klub vykonáva svoju činnosť len v dobe školského vyučovania. V čase prázdnin ŠKD nevykonáva svoju činnosť. Prevádzka v ŠKD je zabezpečená denne počas školského roka pred vyučovaním v čase 6:00 hod. – 7:00 hod., po vyučovaní v čase 11:15 hod. – 15:30 hod. Mesačný poplatok za ŠKD sú 3 €. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Deti v hmotnej núdzi poplatok neplatia. Stravovanie detí je zabezpečené v školskej výdajni.

                                                               ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ | Základná škola s materskou školou

  • Kontakty

   • Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov
   • infospecial@spojenaskolapuchov.sk
   • +421424632815
   • Športovcov 1461/17 020 01 Púchov Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje