• V našom Školskom klube detí,

    verte nám, čas rýchlo letí.

    Na jar, v lete a či v zime,

    my sa vôbec nenudíme.

    Hry, úlohy, súťaže,

    každý niečo dokáže!

    Štruktúra ŠKD

    Školský klub detí je školským zariadením pre výchovu detí v čase mimo vyučovania. Vytvára podmienky pre pozitívne využívanie voľného času, rozvíjanie záujmov, smeruje k zdravému telesnému, duševnému vývinu a k ochrane detí pred negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia.

    Práca ŠKD sa riadi výchovno-vzdelávacím plánom, ktorý pozostáva z oblastí:
    – esteticko-výchovná,
    – telovýchovná, zdravotná a športová,
    – spoločensko-vedná,
    – pracovno-technická,
    – prírodovedno-environmentálna,
    – vzdelávacia.

    Na svoju činnosť využíva triedy, v ktorých sa realizuje činnosť jednotlivých oddelení, počítačové učebne, telocvičňu, školské ihrisko.

    ŠKD začal svoju činnosť 1.9.2023. V školskom roku 2023/2024 sa do ŠKD  zapísalo 41 detí.

    Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonáva po vyučovaní šesť vychovávateliek podľa rozvrhu. Pred vyučovaním je ranná družina v čase od 6:00 do 7:00.

    Rozdelenie skupín v ŠKD:

    1. skupina žiakov s PAS – Mgr. Ivana Bajzová
    2. skupina žiakov s PAS – Mgr. Katarína Kováčiková
    3. skupina žiakov s PAS - Mgr. Paulína Cabadajová - Melušová
    4. skupina – Renáta Ďurišová
    5. skupina – Lenka Murtin
    6. skupina – Mgr. Marcela Divinská

     

    Školský klub vykonáva svoju činnosť len v dobe školského vyučovania. V čase prázdnin ŠKD nevykonáva svoju činnosť. Prevádzka v ŠKD je zabezpečená denne počas školského roka pred vyučovaním v čase 6:00 hod. – 7:00 hod., po vyučovaní v čase 11:15 hod. – 15:30 hod. Mesačný poplatok za ŠKD je 5,- eur/mesiac, na číslo účtu: SK85 8180 0000 0070 0011 6750. Do poznámky uveďte meno žiaka. Poplatok sa uhrádza mesiac vopred (vždy do 10. dňa v mesiaci).

    Deti v hmotnej núdzi poplatok neplatia. Stravovanie detí je zabezpečené v školskej jedálni.

                                                               ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ | Základná škola s materskou školou

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje