• Spojená škola v Púchove postupuje pri výchove a vzdelávaní žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami s mentálnym postihnutím. Školský vzdelávací program pre žiakov s autizmom vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov. Žiaci sú vzdelávaní podľa individuálnych učebných plánov, vzhľadom na to, že ich mentálne postihnutie si to vyžaduje.

    V Spojenej škole v Púchove je otvorený Školský klub detí s oddelením pre deti s autizmom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami.

    Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím je rozvinutie kľúčových kompetencií na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná, maximálne možné integrovanie do spoločnosti.

    Na škole sú otvorené tri triedy pre deti s autizmom. Deti postihnuté autizmom sú špecifickou skupinou ľudskej populácie, preto si vyžadujú špeciálny prístup a vybavenie priestorov, v ktorých prebieha výhovno-vzdelávací proces. Preto sme v našich triedach vytvorili štrukturované priestory na individuálne vzdelávanie žiakov. Žiaci pracujú vo vlastnom pracovnom boxe. V triede máme vytvorený priestor aj pre relaxáciu.  Výchovno–vzdelávací proces zabezpečuje učiteľka spolu s asistentkou. Pracujú podľa Teach programu a využívajú metódy a prvky alternatívnej a augmentatívnej komunikácie. Každý žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho plánu. Realizujeme blokovú výučbu. Veríme, že sme pre našich autistov vytvorili prostredie, v ktorom sa budú cítiť príjemne a budú mu rozumieť. Počas roka sa budeme snažiť skvalitniť ich myslenie a výchovno-vzdelávací proces.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje